HAZAR TEKSTİL

 

ONLINE İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla GöztepeMahallesi Karanfil Caddesi No: 48 Bağcılar/İstanbul adresinde mukim bulunan Hazar Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“HAZAR TEKSTİL”) tarafından hazırlanmıştır.

1-       Veri Sorumlusu Sıfatı ile İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Web sitemiz, sosyal medya veya info maili aracılığıyla tarafınızca firmamıza yapılan başvuru (online iş başvurusu gibi), öneri, şikayet ve çevrimiçi ziyaretleriniz kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una uygun olarak işlenebilecektir.  

Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad, TC NO, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Cinsiyet vb.)

İletişim Bilgileriniz (Adres, Telefon, E-Mail vb.)

Özlük Bilgileriniz (Özgeçmiş Bilgileri, Askerlik Durumu)

Mesleki Deneyiminiz (Mezun Olduğunuz Okul Bilgileri, Gidilen Kurslar, Daha Önce Çalıştığınız İşler, Yabancı Dil Bilgileri, Bilgisayar Bilgileri, Referans Bilgileri vb.)

İşlem Güvenliği Bilgileriniz, ( Hazar Tekstil olarak Hosting Firmasından hizmet almaktayız, 5651 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi ile Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini -IP adres bilgileri, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini- 1 yıldan az, 2 yıldan fazla olmamak üzere saklamakla yükümlüdür. Bu verileriniz yer sağlayıcı tarafından işlenebilecektir.)

2- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz HAZAR TEKSTİL tarafından aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

· Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

· Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

· Talep / Şikayetlerin Takibi

· Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

· Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, HAZAR TEKSTİL’in haklarını hukuken koruyabilmek, hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları çerçevesinde yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin sosyal medya hesaplarımız, web sitemiz ve info maili aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikâyetler için tarafımızla iletişime geçen müşterilerimizin, iş başvurusu yapanların ve çevrimiçi ziyaretçilerin kişisel verileri işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya “ veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ” hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

5- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

 

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan veya internet sitemizden temin edebileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak eneskayatuzu@hazar-tekstil.com.tr e-mail adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle ileterek ya da Göztepe Mahallesi Karanfil Caddesi No: 48 Bağcılar/İstanbul adresimize şahsen veya noter aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı başvurunuzu iletmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.

Yapacağınız başvuruyu HAZAR TEKSTİL olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, HAZAR TEKSTİL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme .

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Unvan: Hazar Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

TEL                  : 212 445 99 23

İletişim Linki:  http://www.hazar-tekstil.com.tr

Adres:  GöztepeMahallesi Karanfil Caddesi No: 48 Bağcılar/İstanbul